ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Το τμήμα ασχολείται με την μελέτη-σχεδίαση-κατασκευή αλλά και την εγκατάσταση , από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, όλων των συστημάτων επεξεργασίας νερού.

1. Πολυστρωματικά φίλτρα

  • Φίλτρα άμμου.
  • Φίλτρα ενεργού άνθρακα.
  • Φίλτρα αποσιδηρωσης – απομαγγανωσης.
  • Φίλτρα φυσιγγίων.

2. Αποσκληρυντές.

  • Μονής στήλης (Χρονικοί η ογκομετρικοί).
  • Δίδυμοι αποσκληρυντές.

3. Απιονιστές

4. Αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση.

  • Η εταιρεία μας κατασκευάζει μονάδες υφάλμυρου και θαλασσινού νερού μέχρι 2.500 m3 /ημέρα για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Ultra filtration.

  • H εταιρείας μας κατασκευάζει συστήματα Ultra filtration μέχρι 250 μ3/ωρα.
  • Υπερδιήθηση (UF) είναι μια διήθηση μέσω μεμβράνης στο οποίο υδροστατική πίεση αναγκάζει ένα υγρό να διελθη μεσα απομια ημιπερατή μεμβράνη. Τα αιωρούμενα στερεά και οι διαλυμένες ουσίες υψηλού μοριακού βάρους διατηρούνται, ενώ το νερό και οι χαμηλού μοριακού βάρους διαλυμένες ουσιες περνούν μέσω της μεμβράνης. Αυτή η διαδικασία διαχωρισμού χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και την έρευνα για τον καθαρισμό και την συμπύκνωση μακρομοριακών (103 – 106 Da)διαλυμάτων. Υπερδιήθηση δεν είναι ουσιαστικά διαφορετική από τον διαχωρισμό με μικροδιήθηση, νανοδιήθηση ή αερίου, με εξαίρεση όσον αφορά το μέγεθος των μορίων που διατηρεί.

6. Cedi

Ο συνεχής ηλεκτροαπιονισμός εφαρμόζεται κυρίως ως τελευταίο στάδιο επεξεργασίας για τη παραγωγή υπερκάθαρου απιονισμένου νερού στις βιομηχανίες φαρμάκων και ημιαγωγών. Χρησιμοποιείται επίσης για εξυγίανση υδατικών βιομηχανικών αποβλήτων από μονάδες επιμεταλλώσεων ή επεξεργασίας μετάλλων για απομάκρυνση των τοξικών ιόντων βαρέων μετάλλων με ταυτόχρονη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού.