ΑΠΙΟΝΙΣΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Απιονισμός Νερού

Ο απιονισμός είναι η μέθοδος επεξεργασίας του νερού που αφαιρεί το σύνολο των αλάτων του. Όταν το προς επεξεργασία νερό είναι δικτύου πόλεων ή νερό γεωτρήσεως με ολικώς διαλυμένα στερεά (TDS) έως 500 mg/l και απαιτείται νερό αφαλατωμένο ανωτέρας ποιότητος, ο απιονισμός ή η εναλλαγή των ιόντων είναι η σωστή επιλογή.

Με τη χρήση συνθετικών ιοντοανταλλακτικών ρητινών, το νερό απαλλάσσεται από το σύνολο των ανόργανων αλάτων του. Ο απιονισμός επιτυγχάνεται με τη χρήση ρητινών υδρογονικού τύπου (Η+) ισχυρά όξινων για κατακράτηση των κατιόντων και ρητινών υδροξυλικού τύπου (ΟΗ-) ισχυρά βασικών για τελική κατακράτηση των ανιόντων

Υπάρχουν δύο ειδών απιονιστές:

α) απιονιστές μικτού στρώματος (ΜΒ) ή μικτής κλίνης, όπου τα δύο είδη των ρητινών κατιονικές και ανιονικές περιέχονται σε μία στήλη.

β) απιονιστές δίστηλοι, όπου τα δύο είδη των ρητινών κατιονικές και ανιονικές περιέχονται χωριστά σε δύο στήλες.